September 15th Citizenship Day Clinics

The APALRC is proud to join the American Immigration Lawyers Associate (AILA)’s 12th Annual Citizenship Day event on Saturday, September 15, 2018.

Citizenship Day is a single-day nationwide event hosted by AILA chapters across the country and their local grassroots partners. Each year, Citizenship Day helps thousands of eligible legal permanent residents to prepare and apply for U.S. naturalization.  AILA Citizenship Day – DMV Locations

 

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) Saturday, September 15th  from 10:00-2:00 at George Mason Regional Library, 7001 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit:  https://www.apalrc.org/citizenship-guide

 

 

Free Citizenship Workshop – Rockville, MD

August 25, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) Saturday, August 25th  from 10:00-2:00 at the Rockville Library, 21 Maryland Avenue, Rockville, MD 20850.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Become a U.S. Citizen – Free Workshop in Annandale, VA

June 30, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) June 30 from 10:00-2:00 at the George Mason Regional Library, 7001 Little River Tpke, Annandale, Virginia 22003. 

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Free Citizenship Workshop June 9th in Rockville, MD

June 9, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) June 9 from 10:00-2:00 at the Rockville Library at 21 Maryland Avenue Rockville, MD 20850.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

APALRC 20th Anniversary

This year the Asian Pacific American Legal Resource Center will be celebrating its 20th  Anniversary on Monday, June 25, 2018 at Hogan Lovells, LLP in Washington, DC.  We hope you will join us as we celebrate the APALRC’s founders, who recognized how our organization could provide access to critical legal services for the low-income Asian American Pacific Islander community residing in the D.C. metropolitan area.  We are also honored to have Congresswoman Judy Chu, U.S. representative for California’s 27th Congressional District, as our keynote speaker – a tireless advocate and leading voice on issues of importance to our community.
Please click here to register for the APALRC’s 20th Anniversary.

Citizenship Workshop

The APALRC legal team in partnership with the South Asian Bar Association of D.C. and Asian Americans Advancing Justice|AAJC will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) on May 19, 2018 from 10:00-2:00 at 2 locations – White Oak Community Center in Silver Spring, Maryland and Marshall Road Elementary School in Vienna, Virginia.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit 

https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Citizenship Workshop

April 7, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) April 7th from 10:00-2:00 at the George Mason Library at 7001 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit 

https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

DACA Update

Sau lệnh của Tòa án Liên bang vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn DACA theo các nguyên tắc nhất định. Những hướng dẫn này được liệt kê trên trang web của USCIS vào ngày 13 tháng 1 năm 2018. Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn sau, chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với luật sư càng sớm càng tốt để thảo luận về trường hợp của quý vị.

 

  • Nếu quý vị đã nhận được DACA trước đây và DACA của quý vị đã hết hạn vào hoặc sau ngày 5 tháng 9 năm 2016: quý vị có thể gửi yêu cầu gia hạn
  • Nếu DACA của quý vị hết hạn hoặc đã bị chấm dứt trước ngày 5 tháng 9 năm 2016, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn, nhưng quý vị phải điền đơn và nộp bằng chứng như khi quý vị đang xin cấp lần đầu tiên
  • USCIS không nhận yêu cầu từ những cá nhân chưa bao giờ được cấp DACA. USCIS sẽ không nhận hoặc chấp thuận các yêu cầu tạm tha tạm ứng từ người nhận DACA.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với APALRC theo số (202) 393-3572 (Trung Quốc số 18, Nam Á số 19, người Việt Nam số 20, người Hàn Quốc số 21, tiếng Anh 22)

DACA 업데이트

DACA 업데이트:

2018년 1월 9일 연방 법원의 판결에 따라, USCIS (이민국) 에서는 특정한  guidelines(지침)하에 DACA연장 원서를 다시 받기 시작하였습니다. 2018년 1 월 13일자로 USCIS 웹사이트에 새로이 적용되는guidelines이 명시되어있습니다.  아래 조건에 부합되는 분들은, 신속히 변호사와 상담하시는 것을 추천드립니다.

  • 본인이 이 전에DACA를 받은 적이 있으며, DACA가 2016년 9월 5일, 또는 그 이후에 만기가 되었다면 연장 원서를 제출 할 수 있는 조건이 될 수도 있습니다.
  • 본인의DACA가2016년 9월 5일 이전 만기가 되었어도, 연장 신청을 할 수 있는 자격이 될 수 도 있지만, 그럴 경우에는, 처음DACA 신청 하듯 원서를 작성하고 증거 자료들을 제출 하여야 합니다.
  • 현재USCIS에서는 이전에 DACA신청한 적이 없는 개인의 원서는 받고 있지 않습니다. USCIS는 DACA 수혜자에게 advance parole 신청이나 허용을 하지 않을 것입니다.

질문이 있으시다면, APALRC로 연락주시기 바랍니다.  전화번호: (202) 393-3572, (Chinese Ext. 18, South Asian Ext. 19, Vietnamese Ext. 20, Korean Ext. 21, English Ext. 22)

Become a US Citizen

February 24th, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) at the Chinatown Service Center, 500 I Street NW, Washington, DC 20001 from 10:00 am to 2:00 pm on February 24th, 2018.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/