Free Citizenship Workshop – Rockville, MD

August 25, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) Saturday, August 25th  from 10:00-2:00 at the Rockville Library, 21 Maryland Avenue, Rockville, MD 20850.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Become a U.S. Citizen – Free Workshop in Annandale, VA

June 30, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) June 30 from 10:00-2:00 at the George Mason Regional Library, 7001 Little River Tpke, Annandale, Virginia 22003. 

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Free Citizenship Workshop June 9th in Rockville, MD

June 9, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) June 9 from 10:00-2:00 at the Rockville Library at 21 Maryland Avenue Rockville, MD 20850.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

APALRC 20th Anniversary

This year the Asian Pacific American Legal Resource Center will be celebrating its 20th  Anniversary on Monday, June 25, 2018 at Hogan Lovells, LLP in Washington, DC.  We hope you will join us as we celebrate the APALRC’s founders, who recognized how our organization could provide access to critical legal services for the low-income Asian American Pacific Islander community residing in the D.C. metropolitan area.  We are also honored to have Congresswoman Judy Chu, U.S. representative for California’s 27th Congressional District, as our keynote speaker – a tireless advocate and leading voice on issues of importance to our community.
Please click here to register for the APALRC’s 20th Anniversary.

Citizenship Workshop

The APALRC legal team in partnership with the South Asian Bar Association of D.C. and Asian Americans Advancing Justice|AAJC will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) on May 19, 2018 from 10:00-2:00 at 2 locations – White Oak Community Center in Silver Spring, Maryland and Marshall Road Elementary School in Vienna, Virginia.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit 

https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

Citizenship Workshop

April 7, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) April 7th from 10:00-2:00 at the George Mason Library at 7001 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit 

https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

DACA Update

Sau lệnh của Tòa án Liên bang vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn DACA theo các nguyên tắc nhất định. Những hướng dẫn này được liệt kê trên trang web của USCIS vào ngày 13 tháng 1 năm 2018. Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn sau, chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc với luật sư càng sớm càng tốt để thảo luận về trường hợp của quý vị.

 

  • Nếu quý vị đã nhận được DACA trước đây và DACA của quý vị đã hết hạn vào hoặc sau ngày 5 tháng 9 năm 2016: quý vị có thể gửi yêu cầu gia hạn
  • Nếu DACA của quý vị hết hạn hoặc đã bị chấm dứt trước ngày 5 tháng 9 năm 2016, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn, nhưng quý vị phải điền đơn và nộp bằng chứng như khi quý vị đang xin cấp lần đầu tiên
  • USCIS không nhận yêu cầu từ những cá nhân chưa bao giờ được cấp DACA. USCIS sẽ không nhận hoặc chấp thuận các yêu cầu tạm tha tạm ứng từ người nhận DACA.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên lạc với APALRC theo số (202) 393-3572 (Trung Quốc số 18, Nam Á số 19, người Việt Nam số 20, người Hàn Quốc số 21, tiếng Anh 22)

DACA 업데이트

DACA 업데이트:

2018년 1월 9일 연방 법원의 판결에 따라, USCIS (이민국) 에서는 특정한  guidelines(지침)하에 DACA연장 원서를 다시 받기 시작하였습니다. 2018년 1 월 13일자로 USCIS 웹사이트에 새로이 적용되는guidelines이 명시되어있습니다.  아래 조건에 부합되는 분들은, 신속히 변호사와 상담하시는 것을 추천드립니다.

  • 본인이 이 전에DACA를 받은 적이 있으며, DACA가 2016년 9월 5일, 또는 그 이후에 만기가 되었다면 연장 원서를 제출 할 수 있는 조건이 될 수도 있습니다.
  • 본인의DACA가2016년 9월 5일 이전 만기가 되었어도, 연장 신청을 할 수 있는 자격이 될 수 도 있지만, 그럴 경우에는, 처음DACA 신청 하듯 원서를 작성하고 증거 자료들을 제출 하여야 합니다.
  • 현재USCIS에서는 이전에 DACA신청한 적이 없는 개인의 원서는 받고 있지 않습니다. USCIS는 DACA 수혜자에게 advance parole 신청이나 허용을 하지 않을 것입니다.

질문이 있으시다면, APALRC로 연락주시기 바랍니다.  전화번호: (202) 393-3572, (Chinese Ext. 18, South Asian Ext. 19, Vietnamese Ext. 20, Korean Ext. 21, English Ext. 22)

Become a US Citizen

February 24th, 2018

The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) at the Chinatown Service Center, 500 I Street NW, Washington, DC 20001 from 10:00 am to 2:00 pm on February 24th, 2018.

There is no charge for assistance available through the workshop, which is open to all. For additional information, please call the APALRC at (202) 393-3572 or register online via this link.
https://goo.gl/forms/4b3fW2ZMu1s9hukM2

Assistance will be available in Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish and English. Please call to register in advance to ensure an interpreter will be available in your language.

For more information about becoming a citizen, please visit https://www.apalrc.org/citizenship-guide/

DACA更新

February 13, 2018

DACA更新:

跟随联邦政府在二零一八年一月九日发出的法庭命令,美国移民服务部门(USCIS)重新开放了限制性续办童年入境暂缓遣返程序(DACA)。美国移民服务部门已在二零一八年一月十三日在美国移民服务部门网页上列明了这些规则。如果你符合这些规则,我们建议你尽早和移民律师讨论你的案子:

  • 如果你已经有DACA和你的DACA在二零一六年九月五日当天或之后过期,你也许可以申请更新你的DACA。
  • 如果你的DACA在二零一六年九月五日之前已经过期或被终止了,你也许可以申请更新你的DACA,但是你一定要跟你第一次申请时一样填写申请表格和提交证明文件。
  • USCIS不会接受之前未有获得DACA批准的申请人的表格。 USCIS现在也不会接受或批准DACA持有人回美证的申请。

如果你有任何问题,请与亚美法律资源中心联络。电话:(202) 393 – 3572 (中文分机18、南亚语言分机19、越南语分机20、朝鲜语分机21、英文分机22)