NEWS/新聞/Berita Baru/Tin tức/뉴스

DACA Update

Sau lệnh của Tòa án Liên bang vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn DACA theo các nguyên tắc nhất định. Những hướng dẫn này được liệt kê trên trang web của USCIS vào ngày 13 tháng […]

DACA 업데이트

DACA 업데이트: 2018년 1월 9일 연방 법원의 판결에 따라, USCIS (이민국) 에서는 특정한  guidelines(지침)하에 DACA연장 원서를 다시 받기 시작하였습니다. 2018년 1 월 13일자로 USCIS 웹사이트에 새로이 적용되는guidelines이 명시되어있습니다.  아래 조건에 부합되는 분들은, 신속히 변호사와 상담하시는 것을 추천드립니다. 본인이 이 전에DACA를 받은 적이 있으며, DACA가 2016년 9월 5일, 또는 그 이후에 만기가 되었다면 연장 원서를 제출 […]

Become a US Citizen

February 24th, 2018 The APALRC legal team and trained volunteers will assist participants with completing their naturalization applications (Form N-400) at the Chinatown Service Center, 500 I Street NW, Washington, DC 20001 from 10:00 am to 2:00 pm on February 24th, 2018. There is no charge for assistance available through the workshop, which is open […]

DACA更新

February 13, 2018 DACA更新: 跟随联邦政府在二零一八年一月九日发出的法庭命令,美国移民服务部门(USCIS)重新开放了限制性续办童年入境暂缓遣返程序(DACA)。美国移民服务部门已在二零一八年一月十三日在美国移民服务部门网页上列明了这些规则。如果你符合这些规则,我们建议你尽早和移民律师讨论你的案子: 如果你已经有DACA和你的DACA在二零一六年九月五日当天或之后过期,你也许可以申请更新你的DACA。 如果你的DACA在二零一六年九月五日之前已经过期或被终止了,你也许可以申请更新你的DACA,但是你一定要跟你第一次申请时一样填写申请表格和提交证明文件。 USCIS不会接受之前未有获得DACA批准的申请人的表格。 USCIS现在也不会接受或批准DACA持有人回美证的申请。 如果你有任何问题,请与亚美法律资源中心联络。电话:(202) 393 – 3572 (中文分机18、南亚语言分机19、越南语分机20、朝鲜语分机21、英文分机22)